Vår oppbygging

Representantskapsmøtet

Bilde av representantsakspsmøte 2018 med 140 stykker i konferansesal

Representantskapsmøtet er NTL NAVs høyeste organ. Landsforeningens styre og frikjøpte tillitsvalgte velges for to år om gangen på representantskapsmøtet. For å sikre av at medlemmenes stemmer blir hørt på øverste nivå i NTL NAV, består representantskapsmøtet av delegater fra alle avdelinger. Representantskapsmøtet debatterer og lager nytt prinsipp og handlingsprogram (PHP) for NTL NAV. Gjeldende PHP styrer NTL NAVs arbeid mellom representantskapsmøtene.

Landsforeningen

Bilde av NAV skilt på byggning

Caroline Hjellegjerde-Aam, Studieleder, Landsforeningen

Styret i landsforeningen og de sentrale tillitsvalgte utgjør landsforeningen. NTL NAV har 13 frikjøpte tillitsvalgte som arbeider med saker over hele landet.

 

Landsforeningen deltar i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) og i sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU). Dette er det øverste nivået for medbestemmelse og medvirkning i NAV. Eksempler på saker kan være drøftinger av budsjett, prioriteringer i NAVs IT-utvikling eller forhandlinger som følge av ønske om omorganisering som treffer hele etaten eller mer enn en driftsenheter. Det jobbes også med hvordan man skal gjøre NAV til en bedre arbeidsplass.

 

Landsforeningens styre har som oppgave å bestemme retningen for arbeidet i NTL NAV mellom hvert representantskapsmøte. Arbeidsutvalget (AU) som består av leder, nestleder, sekretær og kasserer har hovedansvar for den daglige driften. De frikjøpte tillitsvalgte sin oppgave er å utføre det arbeidet som representantskapsmøtet og landsforeningens styre har bestemt.

Avdelingene

Tillitsvalgt foran grønn vegg

Vidar, Styremedlem i avdelingen NTL NAV Oslo

NTL NAV er delt inn i 21 avdelinger for å sikre best mulig medbestemmelse og medlemspleie.

 

De fleste avdelingene er geografisk oppdelt. Disse avdelingene består av medlemmer som jobber på

NAV-kontor, fylkeskontor, NAV kontaktsenter,

NAV familie- og pensjonsytelser, NAV arbeid og ytelser, NAV kontroll og NAV klageinstans. Avdelingens styre ivaretar derfor medlemspleie uavhengig av hvilken linje medlemmet jobber i. De arrangerer også kurs for alle medlemmer og kurs for plasstillitsvalgte.

 

 

Avdelingens styre er tillitsvalgte etter NTLs sine vedtekter og velges på avdelingens årsmøte.

Hovedtillitsvalgte i driftsenhetene

Hovdedtillitsvalgt Solfrid foran grønn vegg

Solfrid Borger, Hovedtillitsvalgt for NTL i NAV Øst-Viken

I følge Hovedavtalen i Staten og NAVs tilpassningsavtale skal det velges tillitsvalgte på driftsenhetsnivå. Dette kalles også resultatområde. De hovedtillitsvalgte ivaretar medbestemmelsen i ditt resultatområde. Eksempler på driftsenhet kan være resultatområdet NAV Arbeid og Ytelser eller NAV Rogaland som fylke.

 

Den hovedtillitsvalgte er dermed NTL NAVs representant i møte med arbeidsgiver på nest høyeste nivå. I tillegg til avdelingene bistår den hovedtillitsvalgt de lokale plasstillitsvalgte og medlemmer på de enhetene som ligger under den hovedtillitsvalgtes resultatområde.

 

Valg av hovedtillitsvalgt foregår som hovedregel på medlemsmøte.

 

 

Plasstillitsvalgte

Bilde av tillitvalgt foran gul vegg

Ali, vara plasstillitsvalgt, NTL NAV Alna

De fleste enhetene i NAV er samlet på en lokasjon. Enhetene er definert som et arbeidsområde etter NAVs tilpasningsavtalen og dette er det laveste nivået hvor det utøves medbestemmelse. 

 

Den lokale plasstillitsvalgte representerer medlemmene i enheten i møter med enhetsleder. Det skal være minst et medbetemmelsesmøte en gang i måneden. Eksempler på saker er budsjett og disponeringer, sykefravær, bemanning og utfordringer på enhete. Andre aktuelle temaer kan løftes som sak til MBA av de plasstillitsvalgte.

 

Vervet som plasstillitsvalgt gir rett til fri med lønn for forbredelser og møter med arbeidsgiver. De plasstillitsvalgte har også utvidet rett til fri med lønn for å delta på kurs og konferanser i NTL.

 

Plasstillitsvalgt velges på medlemsmøte på enheten.

NTL NAV anbefaler at medlemmene også velger en vara plasstillitsvalgt slik at vervet lettere blir ivaretatt. 

NTL NAV

post@ntlnav.no

+47 99233213

org nr: 991 481 745 

Copyright © All Rights Reserved 

SiteLock