Hvem er vi

Dette står vi for 

 

NTL NAV er en bred og samlende fagforening for alle statlige ansatte i NAV. Vi ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, sikrer medbestemmelse i arbeidet med utviklingen av etaten og jobber for at alle medlemmer skal ha en god lønnsutvikling.

 

Vi ønsker at NAV skal være en inkluderende arbeidsplass som gir mennesker muligheter, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. NAV er en kunnskapsorganisasjon hvor de ansatte er den viktigste ressursen, og satsingen på egne ansatte må reflektere dette.

 

NTL NAV arbeider for at velferdsstaten organiseres med målsetting om likeverdige tjenestetilbud, og for at NAV skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Vi driver aktivt politisk påvirkningsarbeid for å endre NAV i riktig retning.

NTL NAVs fane foran Stortinget

NTL NAV er opptatt av velferdspolitikken da vi ser hvordan denne slår ut for brukerne av NAVs tjenester. Ansatte blir ofte stilt til ansvar for de regelendringer som fastsettes av Regjering og Storting. Nestleder Torgeir Homme etterlyser i sin kronikk at politikerne må være sitt ansvar bevist. 


Vår leder Elisabeth Steen har også skrevet debattinnlegg om dette temaet hvor hun tydeliggjør at at AAP - reglene er arbeidsministerns ansvar og ikke de ansattes. Les innlegget hos fri fagbevegelse.


Har du spørsmål eller kommentarer så ta gjerne kontakt med leder Elisabeth Steen eller nestleder Torgeir Homme.

Ikke skyv NAV foran dere


Politikerne som har stemt for de nye AAP-reglene må rekke hånda i været, mener Torgeir Homme.

 

NAV-direktør Sigrun Vågeng beklager i Dagsavisen at manglende vedtak på arbeidsavklaringspenger (AAP) går ut over enkeltmennesker. Det er godt at NAV-direktøren forsikrer at NAV har full prioritet på å komme à jour, men hvorfor kom NAV bakpå i første omgang? Det bør ikke herske noen tvil om hvor ansvaret ligger. Både når det gjelder de som venter på vedtak og de som ikke lenger har rett på AAP. Politikerne som har foreslått og stemt for de nye reglene for AAP bør rekke hånda tydelig i været og ikke skyve verken NAV-direktører eller andre NAV-ansatte foran seg.


Og den hånda kan de gjerne holde i lufta, for det vi ser nå er bare begynnelsen på det som snart treffer flere. Mange mottakere av AAP har nemlig fortsatt vedtak etter gamle regler, og har foreløpig ikke kjent konsekvensene av lovendringen. Det er i løpet av året som kommer at mange flere vil møte den nye virkeligheten. Det sosiale sikkerhetsnett som folketrygdloven var ment å være har fått en radikal økning i maskevidden. Nesten 17.000 færre mottar AAP enn i måneden før det nye regelverket begynte å virke. Staten sparer penger på en budsjettpost, men til hvilken pris?


Jeg tenker ikke første og fremst på prisen i skattekroner. Det regnestykket er nemlig høyst usikkert. Utbetalingene til AAP går selvfølgelig ned, men de kommunale utbetalingene til sosialhjelpsstønad øker kraftig mange steder. Tall fra NAV viser at av de som mistet AAP i utgangen av 2018 var det flere som gikk over på uføretrygd enn ved utgangen av 2017, og andelen som var i jobb etter seks måneder har gått ned med nesten 3 %. Dersom noen trodde at alternativet var å gå ut i jobb, er det altså ingenting som tyder på at det stemmer.

Langt mer alvorlig enn forskyvningen mellom budsjettposter er prisen som enkeltmennesker må betale. Noen har måtte selge eiendeler, andre hadde ikke råd til julegaver og for mange er veien til en jobb lengre enn noen gang. Det er fullt forståelig at disse menneskene vil uttrykke sin fortvilelse og misnøye over det nye regelverket, og mange Nav-ansatte har det samme behovet.


Begrunnelsen for å redusere maksperioden fra fire til tre år var å hindre at noen skulle gå unødvendig lenge på ytelsen. Det er feil medisin. Er du ikke lenger syk og klar for å gå tilbake til vanlig jobb er både tre og fire år for lenge. Så lenge regjeringen bevilger nok penger til NAVs oppfølging, vil denne gruppen få avsluttet AAP til rett tid. Om maksperioden er tre, fire eller 100 år er helt uvesentlig i en slik situasjon. Maksperioden er ikke for dem som har behov for en liten ekstraperiode for å fullføre behandling etter at sykepengeperioden er utgått. Lovendringen rammer de med behov for lange løp.


Og de finnes. Spesielt unge kan være i den situasjonen. Vi har suksesshistorier med unge brukere som har blitt arbeidstakere og skattebetalere etter å ha gått på AAP i både fem og seks år. Nettopp fordi behovet for avklaring og oppfølging kan vare lenger enn både tre og fire år er det den andre endringen i regelverket som er mest alvorlig. Endringen av unntaksbestemmelsene har fratatt Nav-veilederne så godt som enhver mulighet til å ta til følge behovet for lengre løp.


Det er lettvint blitt sagt at regelendringen er på sin plass siden de fleste ikke trenger fire år på å avklare arbeidsevnen. Men det som virker tilforlatelig er i virkeligheten uttrykk for en farlig tanke om velferdsstaten: Det holder at den er tilpasset «de fleste». For en ung person med uklart sykdomsbilde som går inn døren på et NAV-kontor, kan veien til arbeid være lang. Det kan være behov for langvarig behandling, kvalifisering og oppfølging mot arbeid. Dette kan ofte gjøres parallelt, men noen ganger er det ikke mulig. Og hva hvis noe går galt underveis og vi ikke lykkes første gang? Med dagens regelverk sier vi som samfunn følgende: Du misbrukte din sjanse. Ha det bra og lykke til videre.


Med gode unntaksbestemmelser kan vi holde på håpet, og vi kan gi den unge personen en sjanse. Vi kan fortsette å jobbe for å kvalifisere, forbedre sykdomsbildet og ha en plan om fremtidig arbeid. Det er ikke behov for å tilkalle matematisk ekspertise for å velge mellom to ekstra år på AAP etterfulgt av 40 år i arbeidslivet på den ene siden, og to færre år på AAP og 40 år som uføretrygdet på den andre.

Nå er situasjonen dessverre slik at selv om behovet for å gjøre unntaksforlengelse er åpenbar, så må vi gi avslag. Regelverket mangler rom for skjønn, slik blant annet Oslo-advokatene tidligere har satt fingeren på. Vi som jobber i NAV er stolte forvaltere av velferdsstaten, og mange har tatt jobben nettopp grunnet et ønske om å hjelpe mennesker som av ulike årsaker trenger bistand. Det er fortvilende å skulle forvalte et regelverk som ikke fanger opp brukernes behov, men vi har ikke noe annet valg enn å forholde oss til det politikerne vedtar.


Til slutt skal jeg kommentere arbeids- og sosialministerens utspill om at det er uakseptabelt at NAV-brukere mister sin inntekt uten varsel. Det er jeg selvsagt enig i, i likhet med alle andre. Grunnen til at det er slik er imidlertid ikke vanskelig å finne, og kan i tillegg spare ministeren arbeidet med å forberede svar til spørretimen om lange saksbehandlingstider på klagesaker. Det handler om den jevne årelatingen av statlige virksomheter som har funnet sted de siste årene. Hva tror egentlig politikerne skjer når de hvert år uten mål og mening kutter og kutter i våre bevilgninger? Vi har ingenting å gå på lenger. Saksbehandlingskøene vil fortsette å vokse og oppfølgingen vil svekkes dersom kuttene fortsetter.


Sett i lys av dette er det kanskje ikke så rart at man samtidig finner måter å redusere antall personer som mottar AAP på, men det fører til at syke mennesker må stå med lua i hånda. Det er ikke akseptabelt for oss i NTL NAV.


(Kronikk skrevet av Torgeir Homme, nestleder NTL NAV, publisert i Dagsavisen nye meninger)

 

Åpnet landskap fra NAV kontor i Trondheim

Virkemidler ved omstilling

 

Vi har drøftet virkemidler i sentralt MBA tidligere, uten å ha kommet i nærheten av en enighet om andre rammer enn det som ligger i særavtalene (her og her). Vi har fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer om at man noen steder venter på sentrale føringer rundt bruk av virkemidler, så NTL NAV vil gi klar beskjed: Det foregår for tiden ingen drøftinger sentralt om dette, og det er ingen grunn til å vente på noe før man gjennomfører drøfting lokalt. I tråd med NAVs omstillingsavtale er det driftsenhetsnivå som er riktig nivå for drøftinger av virkemidler.

 

NTL NAV krevde at det ble satt av en sentral pott for å finansiere virkemidler under omstilling, men dette tok arbeidsgiver ikke til følge. Vi fikk imidlertid igjennom at arbeidsgiver i forbindelse med budsjettprosessen sender ut en tydelig føring om at enheter i omstilling må sette av budsjettmidler. Dette ble gjort i forbindelse med utsending av foreløpig mål- og disponeringsbrev 14. desember 2018. Vi ber lokale tillitsvalgte passe på at denne føringen blir fulgt opp på alle enheter som står i eller foran omstilling.

Sammenslåingsprosesser

 

Vi står i 2019 og årene framover foran atskillige sammenslåinger av forvaltningsenheter, kontaktsentre og NAV-kontor. Noe er allerede forhandlet fram, mens andre er i en tidligere fase. Arbeidsgiver har blant annet anslått at mellom 180 og 200 NAV-kontorer vil være i fusjonsprosess innen 2020 som følge av kommunesammenslåing og vertskommunesamarbeid. Nøyaktig hva som blir konsekvensene for oss ansatte er i mange tilfeller for tidlig å si, men det vil bli mange som får ny arbeidsplass, enten det er fysisk eller «bare» organisatorisk.

 

NTL NAV har blant annet krevd at arbeidsgiver ser etaten som helhet og gjennomfører en kartlegging av hvor potensielt overtallige ansatte befinner seg i NAV. Dersom vi kan komme i en situasjon der noen ikke vil kunne fortsette i jobben må vi ha tenkt gjennom alternativene i forkant. Vi er enige med arbeidsgiver om at eventuelle overtallige ansatte skal vurderes for en ny stilling andre steder i NAV før det blir anledning til å utlyse stillingen. Program for intern mobilitet (PIM) skal sørge for at det praktiske rundt dette fungerer som det skal. Verktøyet er for tiden under utvikling og testing.

Personal og lønnspolitikk.

 

Organisasjonene i NAV og arbeidsgiver har forsøkt å bli enige om lønns- og personalpolitikk i over ett år, men framdriften har dessverre ikke vært så god som vi hadde håpt og ønsket.

 

Det har imidlertid gått langsomt fremover, og partene ble enige om ny personal- og lønnspolitik 21. jaunar 2019.

 

 

Nytt personalreglement.

 

NTL NAV har sammen med de andre partene fremforhandlet et nytt personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten. Det nye reglementet trådde i kraft 15. mars 2019.


Her er noen hovedpunkter:


  • Hvis en stilling er ledig så skal den lyses ut
  • En ansattrepresentant skal kunne følge intervjuene
  • Behovsanalysen skal lages før utlysningstekst lages.
  • Den ansatte som følger intervjuene skal være med i utvelgelsen av kandidatene og gi sin vurdering av innstillingen
  • Det kan etableres lokale ansettelses råd på en enhet, hvis det er avtalt (alle er enige) mellom partene på drifsenhetsnivå.
  • Etter avtale på driftsenhets nivå kan administrativ ansettelse forlenges ut over 6 måneder og inntill 12 måneder. Hvordan dette eventuelt løses må avtales mellom partene, og avhenger at alle parter er enige.

 

Utfyllende informasjon finner du i personalreglementet.

Hvis du har spørsmål til innholdet kan du kontakte

NTL NAVs forhandlingsutvalg:

Harald Borgerud (Leder), Harald Langstad og Hennie Isaksen.

Harald Langstad er en av de som jobber med nytt personalreglement

Prinsipp- og handlingsprogram 2018 - 2020

 

Innledning

NTL NAV er en landsforening i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og bygger vårt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram. Vi har vårt ideologiske grunnlag i arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn.

NTL NAV ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, sikrer medbestemmelse i arbeidet med utviklingen av etaten og driver aktivt påvirkningsarbeid rettet mot politiske partier, Stortinget og regjeringen. NTL NAV arbeider for et godt arbeidsmiljø hvor alle er inkludert, og hvor det legges til rette for personlig utvikling.

NTL NAV arbeider for at velferdsstaten organiseres med målsetting om likeverdige tjenestetilbud, uansett bosted, sosial bakgrunn, økonomi og funksjonsevne. Vi arbeider for at NAV skal være en aktiv samfunnsaktør som sikrer utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller.

 

Egen organisasjon

NTL NAV skal være en bred og samlende fagforening for alle statlige ansatte i NAV. For å ivareta medlemmenes interesser er det viktig å være en stor og slagkraftig organisasjon. NTL NAV skal være en attraktiv fagforening for alle, også unge medarbeidere og ansatte med høyere utdanning. For å få dette til må NTL NAV ha godt skolerte tillitsvalgte, gi medlemmene god informasjon og være aktive.

 

NTL NAV skal:

styrke de lokale tillitsvalgte ved å gi god skolering.

• ha sentrale tillitsvalgte som deltar på lokale aktiviteter, og som er en aktiv sparringspartner for tillitsvalgtapparatet på alle nivå.

• være den mest aktive fagforeningen.

• være en pådriver for at personer med minoritetsbakgrunn rekrutteres til fagbevegelsen.• tilby kurs og opplæring av høy kvalitet.

• samarbeide med fagforeninger i andre land.

• gi medlemmene relevant informasjon så tidlig som mulig.

• arbeide aktivt og systematisk med verving av medlemmer.

• sikre at kurs- og aktivitetstilbudet også er relevant for unge medlemmer.

• ha god systematisk oppfølging av nye tillitsvalgte.

• ha et inkluderende og trygt miljø uten seksuell trakassering og annen utilbørlig adferd.

 

Medbestemmelse

Forutsetningen for å utvikle en god arbeidsplass er reell medbestemmelse. Dette krever tidlig involvering og likeverdige parter. NTL NAV arbeider for å bedre tillitsvalgtes arbeidsvilkår på alle nivå, slik at de kan utøve sitt verv på best mulig måte. Det er medlemmene som velger sine tillitsvalgte. NTL NAV har som mål å ha tillitsvalgte på alle arbeidssteder, også arbeidssteder som ikke har eget medbestemmelsesapparat (MBA).

 

NTL NAV arbeider for:

• at Hovedavtalen med tilpasningsavtale, samt relevant lovverk etterleves.

• at arbeidsgiver skal ha den nødvendige opplæringen i og kompetansen om lov- og avtaleverket.

• at det gjennomføres regelmessig fellesopplæring i lov- og avtaleverket i henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen.

• at kommunalt ansatte ledere får opplæring i statlig lov- og avtaleverk.

• at tillitsvalgtarbeid skal tas med i virksomhetsplanene.

• at tillitsvalgtarbeid blir betraktet som kompetansegivende og blir vektlagt i videre tjeneste og karriere.

• at tillitsvalgte får en lønnsutvikling som reflekterer rollen og ansvaret de har som tillitsvalgte.

• at tillitsvalgte og medlemmer ikke nektes permisjon for å delta på organisasjonsfagligekurs og konferanser.

 

Personalpolitikk

NTL NAV arbeider for en personalpolitikk som bygger på de ansattes kunnskaper og erfaringer, og som gir den enkelte muligheter for mestring og personlig utvikling. NAV er en kunnskapsorganisasjon hvor de ansatte er den viktigste ressursen. Det er gjennom de ansattes kunnskap at NAV løser sitt samfunnsoppdrag. God faglig utvikling for den enkelte bidrar til å gjøre NAV bedre.

 

NTL NAV anser åpenhet, trygghet, tillit og respekt som sentrale forutsetninger for å skape et godt samarbeid i NAV. Vi krever at NAV skal være en inkluderende arbeidsplass som gir mennesker muligheter, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. Likestilling må gjenspeiles i NAVs livsfase- og personalpolitikk.

 

NTL NAV vil arbeide for at NAV skal ha en aktiv seniorpolitikk. For å beholde kompetansen i etaten, må seniormedarbeidere, på lik linje med andre, få mulighet til faglig utvikling, stimulerende arbeidsoppgaver, positiv lønnsutvikling og karriereveier utenom lederroller.

 

NTL NAV arbeider for:

• at det gis mulighet for jobbskifte på tvers av fylkesgrenser og styringslinjer.

• en strengest mulig fortolkning av lovens unntak fra reglene om fast ansettelse.

• at administrative ansettelser benyttes i minst mulig grad og ikke forlenges ut over seksmåneder.

• en god og aktiv livsfasepolitikk.

• at vår tariffestede arbeidstid bevares.

• at fleksitidsavtalen blir overholdt.

• at kontormøter og annen møtevirksomhet avholdes i kjernetiden.

• forsøk med sekstimersdagen i NAV.

• at ledelse baserer seg på tillit til de ansatte.

• at NAV legger forholdene til rette for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne.

• at kvinner gis samme karrieremuligheter som menn.

• at NAVs egne ansatte og deres familie får samme oppfølging av NAV som andre brukerefår.

• å sikre personvernet for NAV-ansatte og deres familiemedlemmer.

• at ansatte gis gode muligheter for etter- og videreutdanning.

• at skillet mellom arbeid og fritid blir ivaretatt ved bruk av nye mobile data- og telefoniløsninger.

 

NTL NAV arbeider mot:

• desentralisering av beslutningsmyndighet i ansettelsessaker.

• uforsvarlig bruk av overtid.

 

Arbeidsmiljø

NAV skal være en sikker og trygg arbeidsplass. Det må arbeides kontinuerlig og systematisk for å sikre et godt arbeidsmiljø. Et grunnleggende krav er at arbeidsmiljøloven blir fulgt ved alle enheter både når det gjelder fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Som arbeidsgiver er NAV ansvarlig for å sikre etterlevelse og oppfyllelse av intensjonen i IA- avtalen.

 

NTL NAV arbeider for:

• at arbeidsgiver tar sitt ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også under omstilling.

• at ledere, vernetjenesten og tillitsvalgte skal ha tilstrekkelig opplæring i HMS-arbeid.

• at konkretiserte mål i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) blir oppfylt på alle nivå iNAV.

• at det tilrettelegges for trening i arbeidstiden for alle.

• at HKI-kartleggingen erstattes med en arbeidsmiljøundersøkelse.

• at det gjennomføres jevnlige risikovurderinger og beredskapsøvelser for å hindre vold og trusler.

• at etaten har gode rutiner for oppfølging av ansatte som har vært utsatt for vold og trusleri tjenesten.

• at rutiner for varsling er kjent og følges opp.

• at varslere beskyttes og ikke utsettes for gjengjeldelse.

• at det gjøres et godt forebyggende arbeid for å forhindre trakassering.

• at det skal være mulig å få tilrettelagt arbeidstiden, også ved nyansettelser.

• at arbeidsgiver ivaretar ansattes sikkerhet, også ved arbeid utenfor kontoret og når mobile kontorløsninger benyttes.

 

Lønnspolitikk

NTL NAV arbeider for en solidarisk lønnspolitikk, basert på et kollektivt lønns- og forhandlingssystem, og med lik lønn for likeverdig arbeid. Lokale lønnsforhandlinger bør begrenses til annethvert år og mest mulig må gis sentralt. Vi mener at utgangspunktet for avlønning i NAV skal være arbeidsoppgaver og ansvar, og at både utdanning og realkompetanse skal verdsettes. NTL NAV arbeider for å redusere lønnsforskjellene i NAV. NTL NAV vil arbeide for å beholde de rettighetene ansatte har i Statens Pensjonskasse (SPK).

 

NTL NAV arbeider for:

• at ingen saksbehandlere/veiledere i NAV skal være i lavere kode enn førstekonsulent.

• at det skal være åpenhet rundt lønn og lønnsutvikling.

• at heltidsarbeid skal være en rettighet og deltid en mulighet i NAV.

• at likestilling må gjenspeiles i NAVs lønnspolitikk.

• streikemulighet eller andre sanksjonsmuligheter i lokale lønnsforhandlinger.

• en konkurransedyktig lønn, betingelser og lønnsutvikling.

 

NTL NAV arbeider mot:

• bruk av individuelle prestasjonsbaserte kriterier i lokale lønnsforhandlinger.

• produktivitetsmålinger som grunnlag for lønnsøkning.

• strukturelle lønnsforskjeller basert på kjønn.

• enhver svekkelse av våre opparbeidede pensjonsrettigheter, inklusiv offentlig tjenestepensjon og AFP.

 

Politiske satsningsområder

NTL NAV har som mål at alle som har mulighet skal kunne delta i arbeidslivet. For å nå dette målet må NAV gjøre en særlig innsats for å rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. NTL NAV har som målsetting at også mennesker uten arbeid sikres en inntekt som gjør det mulig å opprettholde et godt sosialt liv for seg og sin familie.

 

Velferdsytelsene skal være statlig styrt, universelle og rettighetsbaserte. NTL NAV vil arbeide mot ethvert forsøk på å svekke sykelønnsordningen. Vi kjemper mot markedsstyring, konkurranseutsetting og privatisering av NAVs tjenester. NAV må gå foran i kampen mot sosial dumping og kriminalisering av arbeidslivet, og for et anstendig arbeidsliv.

 

Vi ser et arbeidsmarked hvor private bemanningsselskaper har fått sterkt fotfeste. NTL NAV vil gjenreise den offentlige arbeidsformidlingen. Vårt mål er at all arbeidsformidling skal skje vederlagsfritt i offentlig regi. Parallelt arbeider vi for å begrense de kommersielle aktørenes innflytelse på dette området.

 

NTL NAV arbeider for en fortsatt statlig styring i arbeids- og velferdspolitikken. Tiltaksnivået må tilpasses brukerne, og ansvaret for virkemidler og gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken må forbli samlet i NAV. Vi jobber for at en større andel av tiltaksgjennomføringen skal foregå i egenregi.

 

NTL NAV vil bidra til å motvirke diskriminerende holdninger, rasisme og trakassering i arbeidslivet generelt og i NAV spesielt. Vi vil være en aktiv pådriver i arbeidet med inkludering og integrering av utsatte og diskriminerte grupper i arbeidslivet. Flyktninger og asylsøkere må få norskopplæring så raskt som mulig, i kombinasjon med arbeidstrening.

 

NTL NAV vil arbeide mot korrupsjon og nepotisme i NAV.

 

Utvikling av NAV

NTL NAV mener det må være samsvar mellom samfunnsoppdraget og midlene som bevilges. NAV må organiseres slik at lokalkunnskap og nærhet til bruker sikres. NAV må ha god arbeidsmarkedskompetanse og grunnleggende innsikt i økonomiske ytelser for å yte en helhetlig brukeroppfølging. NTL NAV jobber for å bedre samhandlingen i NAV til beste for brukerne.

 

For at NAV skal kunne utføre samfunnsoppdraget må kvantitative måleparametere begrenses og erstattes med kvalitative mål. Unødvendige rapporteringsrutiner gir mindre tid til å gjøre godt faglig arbeid. NTL NAV mener at ledelsesfilosofiene i NAV må bygge på tradisjonen med partssamarbeid i norsk arbeidsliv. NTL NAV aksepterer ikke at overordnede mål brytes ned til individuell målfastsetting som medfører detaljstyring av ansatte.

 

NTL NAV vil sikre medbestemmelse i utviklingen av digitale arbeidsverktøy og nye arbeidsmetoder. Nye verktøy skal ikke brukes til overvåkning av ansatte. Vi vil at etatens egne ansatte skal delta i utviklingen av etatens IKT-verktøy. Brukermøter og oppgaver som krever skjønnsvurdering skal ikke overlates til datamaskiner. De fysiske arbeidsplassene i NAV må utvikles slik at de sikrer den enkelte ansatte gode arbeidsforhold. Det må være mulighet for individuell tilpasning og tilstrekkelig areal og utstyr til å kunne utføre arbeidsoppgavene.

 

NTL NAV arbeider for:

• at NAV-kontorene blir statlige.

• myndige NAV-kontor.

• enhetlig ledelse ved NAV-kontorene.

• at etaten begrenser bruken av eksterne konsulenter.

• at den enkelte ansatte skal ha direkte innflytelse på oppgaveløsningen i egenarbeidshverdag.

• at tjenesteutsatte kjerneoppgaver blir tilbakeført til etaten i enda større grad.

• en organisering som sikrer nærhet til brukerne og arbeidsgiverne.

• åpningstider som ivaretar alle brukere, også de som ikke kan ta i bruk digitale selvbetjeningsløsninger.

 

NTL NAV arbeider mot:

• at effektiviseringsgevinster tas ut for tidlig ved innføring av ny arbeidsmetodikk og nyteknologi.

• at ledelses-, styrings- og regnskapsprinsipper fra det private næringslivet brukes i NAV.• all individuell mål- og produksjonsstyring.

NTL NAVs Prinsipp og handlingsprogram 2018- 2020

NTL NAVs særvedtekter vedtatt 25. - 27. april 2018

NTL NAV

post@ntlnav.no

+47 99233213

org nr: 991 481 745 

Copyright © All Rights Reserved 

SiteLock