Bli medlem
Kampanjebilde av 6 medlemmer med ulik fargebakgrunn

Gode grunner for å bli med i NTL NAV


Vi er den største fagforeninga i NAV med nesten 6000 medlemmer
Hos oss kan du være organisert uavhengig av stilling og utdanning. Kanskje er det en grunn til at vi er den største fagforeninga i NAV? Det at NTL organiserer alle på arbeidsplassen gir oss større tyngde når vi skal bruke vår medbestemmelse og forhandle med arbeidsgiver. Sammen står vi sterkere!


Vi har dyktige tillitsvalgte over hele landet
NTL NAV har hundrevis av gode, skolerte tillitsvalgte over hele landet. De tillitsvalgte representerer medlemmene overfor arbeidsgiver og er med å påvirke mange viktige saker i arbeidshverdagen. Vil du være med å påvirke på din arbeidsplass? Meld deg inn i dag!


Vi kjemper for din lønn
I Norge har vi kollektive forhandlinger. Det betyr at ingen forhandler om egen lønn, men at fagforeningene forhandler med arbeidsgiver om fordeling av potten. NTL NAV har den sterkeste kompetansen på lønnsforhandlinger og vi kjører egne kurs for våre forhandlere. Forskning viser at de som er organisert har høyere lønn enn de som velger å stå utenfor. Ikke sitt på sidelinja, bli med i NTL NAV!


Gratis kurs og konferanser
Som medlem av NTL NAV har du tilgang til gratis kurs! Våre avdelinger kjører spennende og interessante kurs over hele landet. I 2018 arrangerte NTL NAV over 100 kurs med temaer som omstilling, lønn, medbestemmelse og arbeidsmiljø. I tillegg har du som medlem mulighet til å melde deg på gratis kurs i regi av NTL, LO Stat og AOF. Trykk her for å lese mer.


Informasjon til medlemmer
Medlemmer i NTL NAV får tilsendt medlemsbladet Gaiden fire ganger i året. Bladet er også tilgjengelig digitalt. I tillegg sender vi ut informasjon til medlemmer i form av en Minigaid som kommer på e-post. Denne inneholder blant annet informasjon fra sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) og andre sentrale møter vi har med arbeidsgiver. I tillegg sender våre avdelinger ut informasjon om lokale forhold. På nettsiden var ntlnav.no kan du også finne masse interessant info!


Fordeler i LOfavør
Som medlem av NTL NAV har du tilgang til Norges beste innboforsikring. Forsikringen dekker skade på alt innbo og løsøre ved brann, vannlekkasje og tyveri, og det er ingen øvre forsikringssum. Det er lave egenandeler i forhold til det som er vanlig i markedet. Hvis to eller flere i husstanden har LOfavør Innboforsikring er egenandelen 0 på skader over 1000 kroner. Forsikringen er kjent for raskt oppgjør når uhellet er ute.


Juridisk bistand
Som medlem i NTL NAV kan du få bistand i saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Vi har tillitsvalgte som jobber med blant annet lønn, arbeidstid, ansettelse og lønn. Dersom en sak ikke kan løses på vårt nivå kan vi spille på LOs juridiske avdeling, som er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett. De har over 40 ansatte, hvorav 28 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering.

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I de tilfellene hvor en sak ikke løses lokalt har NTL NAV et stort apparat som kan bistå deg i din sak. Du kan få hjelp av en av våre tillitsvalgte som jobber med personalsaker, eller fra NTLs avdeling for tilsettings- og personalsaker (ToP). Gruppa jobber med saker som dreier seg om individuelle rettigheter. Dette kan for eksempel gjelde oppsigelser, permitteringer, ordensstraff og avskjed.NTL NAV gjør NAV bedre – Vi står for noe
I NTL NAV har vi sterke meninger om velferdsstaten og om NAV. Det er NAVs ansatte som er de ypperste ekspertene på hvordan NAV bør organiseres og innrettes til beste for brukerne, og vi vil gi våre medlemmer en tydelig stemme. På vårt representantskapsmøte vedtar vi derfor et prinsipp- og handlingsprogram som styrer arbeidet til NTL NAVs tillitsvalgte. Finn ut mer om innholdet ved å trykke her. Du kan lese mer om hva vi står for under. 

Vi er politiske, men ikke partipolitiske
Det er vår plikt å fortelle både allmennheten og politikerne om våre medlemmers erfaringer og meninger om hvordan NAV kan bli best mulig. Derfor er vi i NTL NAV stolte over at vi er politiske, men ikke partipolitiske. Vi støtter ikke noen konkrete politiske partier, men benytter enhver god anledning til å gi politikere fra alle partier informasjon og rettledning om NAV-relaterte saker.


Vi forsvarer den norske modellen
Et velorganisert arbeidsliv er hjørnesteinen i den norske modellen. Partssamarbeid og forhandlinger ligger til grunn for både høy produktivitet og mange viktige framskritt for norske arbeidere. Høyere lønn, mer ferie og fritid, sterkere lovverk for arbeidsplassen, pensjoner og viktige elementer i folketrygden er kjempet fram etter krav fra fagbevegelsen.


Vi ønsker et samfunn med små forskjeller
Derfor krever vi at det meste av lønnsdannelsen skjer sentralt og vi ønsker flate tillegg framfor prosenttillegg. Det er den eneste måten vi sørger for at alle får lønnsutvikling og at forskjellene ikke øker! Vi mener at arbeidsoppgaver og ansvar skal ligge til grunn for lønnsfastsettelse, ikke trynefaktor. Alle bør sikres en anstendig lønnsutvikling og både utdanning og realkompetanse må verdsettes.


Vi er stolte forvaltere av velferdsstaten
Mens noen snakker om velferdssamfunn er NTL NAV opptatt av en sterk velferdsstat. Vi vil ha et samfunn som gir god livskvalitet for alle i form av trygghet, frihet og rettferdighet. God organisering av offentlige virksomheter der ansatte får bruke sin kompetanse og sitt engasjement til beste for innbyggerne danner grunnlaget for en sterk velferdsstat. Markedsstyringsprinsipper gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere offentlige tjenester.

I forbindelse med endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger har NTL NAVs tillitsvalgte stått opp for de vi jobber for å hjelpe. Både plasstillitsvalgteog tillitsvalgte i landsforeningenhar skrevet kronikkerog stått frem i media for å synliggjøre de negative effektene av innstrammingene. Vi har også møtt politikere fra flere partier som ønsker våre råd. Endringsforslagene i stortinget februar 2019 viser at engasjement virker og at politikerne lytter til NTL NAV.


Vi har sørget for oppfølging i egenregi i NAV
NTL NAV har kjempet for at NAV skal gjøre mer av oppfølgingsarbeidet selv og kjøpe inn færre tjenester eksternt. Gjennom prosjektet «Kjerneoppgaver i NAV» fikk vi bevist at NAV kan gjøre jobben billigere og bedre med egne ansatte. Som et resultat av prosjektet omdisponeres i dag 200 millioner kroner i statsbudsjettet fra tiltaksbudsjettet til Utvidet oppfølging i NAV-kontor.


Vi sørget for at Din Utvikling må ansette sine ansatte
Den kommersielle tiltaksarrangøren Din Utvikling krevde at de som jobbet for dem var selvstendig næringsdrivende i stedet for ansatt ordinært slik de burde ha vært. Etter at NTL NAV Rogaland og NTL NAV tok opp problemstilling iverksatte NAV undersøkelser for å avklare lovmessigheten. Resultatet var fullt gjennomslag for NTL NAV. Les mer om saken her.  


Vi jobber for likestilling, mangfold og likeverd
I NTLs prinsipp- og handlingsprogram kan du lese om hva slags samfunn vi ønsker. Likestilling mellom kjønnene er en grunnleggende verdi for fagbevegelsen. NTL ønsker et åpent og inkluderende samfunn og vil bidra til å bekjempe alle former for diskriminering og rasisme. Alle må gis mulighet til å være økonomisk selvstendige, og velferdsstaten må innrettes i henhold til dette.


Vi har fokus på digitalisering
Hvordan digitaliseringen innrettes vil påvirke våre liv som arbeidstakere og brukere av offentlige tjenester. Vi har et eget kapittel om digitalisering i vårt prinsipp- og handlingsprogram. Vi er positive til teknologiske framskritt og mener av gevinstene av digitalisering skal komme arbeidstakerne og innbyggerne til gode.


Vi mener faste oppgaver betyr faste jobber
Det er et paradoks at mange av NAVs ordinære oppgaver løses av midlertidig ansatte. Våre tillitsvalgte jobber for å redusere bruken av midlertidighet og for å hjelpe flest mulig til å sikre seg faste stillinger. Vi vil samtidig jobbe for å styrke regelverket som regulerer ansettelser i NAV.


Vi er tilhengere av 6-timersdagen
NTL mener at arbeidstidsreduksjon kan ha mange positive effekter og økt produktivitet er blant dem. 6-timersdag i kombinasjon med økt grunnbemanning og hele faste stillinger, vil gi arbeid til flere og flere vil jobbe heltid. Flere vil kunne stå lengre i jobb og flere vil kunne inkluderes i arbeidslivet.

Bilde av Ida foran grønn vegg

«Et medlemsmøte er grunnen til at jeg ble vervet. De serverte pizza og fortalte om NTL NAV. To dager senere var jeg på nettsida og ble medlem.»

 

 

«NTL er eneste organisasjon som arrangerer kurs i stor virksomhet. Også for medlemmer, ikke bare de tillitsvalgte»

Bilde av Vidar foran blågrønn vegg

Medlemskap i NTL NAV


Hva koster det å være medlem?
Fagorganisering er en billig forsikring for et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår. Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,1 prosent av brutto månedslønn. I tillegg betaler du premie for LO favør kollektiv Hjemforsikring og LO favør kollektiv Topp reiseforsikring (se pris her). Reiseforsikringen er det anledning til å reservere seg mot.


Utgifter til fagforeningskontingent kan trekkes fra på skatten, så den reelle kostanden blir enda lavere. Du kan trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt. I tillegg kommer de besparelsene man kan gjøre gjennom å benytte seg av tilbudene som er tilgjengelig gjennom LO Favør, som for enkelte kan utgjøre flere tusen kroner.  


Studentmedlemskap i NTL koster bare kr 250 per semester, inklusive innboforsikring. Som studentmedlem kan du i tillegg tegne reiseforsikring hvis du ønsker det. Studentmedlemmer har også tilgang på medlemsfordelene gjennom LO favør på lik linje med ordinære medlemmer.

Lærlingemedlemskap koster kr 42 per måned, inkludert innboforsikring. Som lærlingemedlem kan du i tillegg tegne reiseforsikring hvis du ønsker det.

 

NAV trenger sterke fellesskap:

Meld deg inn i NTL!

 

NTL NAV er den største fagforeningen for statlige ansatte i NAV. Det gjør at vi har påvirkningskraft og tyngde når viktige beslutninger i organisasjonen tas. NTL er det naturlige valget for deg som er ansatt i NAV fordi vi jobber for at NAV skal utvikles i en positiv retning for alle. Vi ønsker også at du som ansatt i NAV skal ha en god arbeidshverdag, der du opplever mestring, tilhørighet og trygghet.

NTL er for alle, uavhengig av bakgrunn, utdanning og kompetanse – for oss er du viktig uansett!

Bilde av Solfrid med snakkebolbe: "NTL er for alle! Fra vaskedama til juristen, vi jobber for bedre lønn og arbeidsvilkår for alle."

NTL NAV

post@ntlnav.no

+47 99233213

org nr: 991 481 745 

Copyright © All Rights Reserved 

SiteLock